Privacyverklaring

Newfive respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers metbetrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onzeklanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf,het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van deAutoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen nietgeanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang ude website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingenWebsite (hierna ook “De website”): https://Newfive.nlVerantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Newfive, gevestigd te Spoorstraat 30a 6521ND Nijmegen, kvk-nummer: 62870300.

Artikel 2 - Toegang tot de websiteDe toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatiedie daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voorenige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - De content van de websiteAlle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alletechnische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alleonderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iederereproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan,met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke,is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet wordenopgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 - Het beheer van de websiteVoor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of eengedeelte van de websitealle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale ofinternationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquettede website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 - VerantwoordelijkhedenDe beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van hetfunctioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijzewaarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelente treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bentbovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internetvanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopenals gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen debeheerder als gevolg hiervan.Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alleschade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevensUw gegevens worden verzameld door Newfive. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over eengeïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijkepersoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals eennaam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkendzijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voorhet onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevensOp grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijnpersoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaarte maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op tenemen via info@newfive.nl.Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uwhandtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen.Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit vande verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevensIn geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor deautoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na eenuitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onderde bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal deverantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van degegevens.

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingenU kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt ueen mail naar het volgende adres: info@newfive.nl.Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het 1.2.3.4.5.Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van hetverzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijkelevenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemdesituaties.

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevensDe door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wetis bepaald.

Artikel 11 - CookiesEen cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf vanuw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend.Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onzewebsite bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruikvan onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

- Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

- Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatieover bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie eninformatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wieonze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

- Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit deinformatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hunwebsitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen vanmensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevensverwerkt.

Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

- Facebook (tracking cookie)

- Google Adwords (tracking cookie)

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuurworden geïnstalleerd.Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigenwij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoontv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden productenAan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 - Toepasselijk rechtOp deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder isexclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijkeuitzondering van toepassing is.

Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Jordy Sterk of AfdelingPrivacy, info@newfive.nl.

Mercuriusstraat 3A, 6541 BM Nijmegen
KVK: 62870300
© 2024 Newfive B.V.  All right reserved.
Privacy Policy